Privacy Verklaring

Praktijk Visscher hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Praktijk Visscher houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Praktijk Visscher zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Praktijk Visscher verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde zoals het maken van een behandelafspraak en facturering;
 • Communicatie over behandelafspraken, behandelstatus en onderling overleg met andere (para-)medici (voor dit laatste punt heeft u nogmaals toestemming voor het moment dat dit gaat plaatsvinden);
 • Het uitvoering geven aan de paramedische behandelovereenkomst en het bijhouden van een medisch dossier(verplicht volgens wet WGBO).
 • Te voldoen aan de Wet BSN-z. (verplichting voor zorgverleners om het BSN te registreren). Hiermee kunnen we u identificeren zodat; fouten worden voorkomen bij de uitwisseling van financiële en medische gegevens, de declaratie bij de zorgverzekeraar wordt vereenvoudigd, persoonsverwisseling wordt voorkomen en beter bescherming te bieden tegen identiteitsfraude.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Akkoord privacyverklaring. Daarnaast is de verwerking noodzakelijk voor het verstrekken van een paramedische gezondheidszorg behandeling.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Visscher de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel en achternaam
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Naam, adres en woonplaats
 • Burgerservicenummer, documentnummer en aard van identificatiedocument.
 • Gezondheidsgegevens
 • Verzekeringsgegevens
 • Houdingsregistratie opnamen (deze worden door ons gemaakt, deze levert u niet aan)

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Visscher opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende het wettelijke bewaartermijn van vijftien jaar (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst WGBO), of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van het online administratie en patiëntendossier (Mijndiad).
 • Het verzorgen van de website (Vanbrent). Alleen naam en emailadres bij het invullen van het contactformulier.
 • E-mails worden ontvangen en verzonden via Antagonist/gmail.

Met partijen (verwerkers) waarmee wij persoonsgegevens delen sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. In de overeenkomst maken wij afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Door het tekenen van deze overeenkomst verplicht de verwerker zich hieraan te houden. De verwerkers waarmee een overeenkomst is afgesloten zijn opgeslagen in het register van verwerkingsactiviteiten. Dit document kan worden opgevraagd door de betrokkene. Praktijk Visscher zal alleen met uw expliciete toestemming persoonsgegevens delen met derden anders dan de verwerkers die in dit privacy beleid genoemd worden.

 

Binnen de EU

Praktijk Visscher verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Praktijk Visscher verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Praktijk Visscher bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, danwel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Praktijk Visscher heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik, zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Praktijk Visscher van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • De systemen waarop persoonsgegevens verwerkt worden zijn beveiligd met een up-to-date antivirus en anti-spyware/malware programma.
 • Webcams zijn afgesloten zodat een onbevoegde geen gebruik kan maken van deze apparaten.
 • In de nieuwe, op de AVG wetgeving aangepaste algemene voorwaarden van de praktijk die bij aanvang van de therapie wordt verzonden en op de website van de praktijk te vinden is, wordt vermeld dat de communicatie tussen betrokkene en zorgverlener via mail, sms, whatsapp of telefonisch plaats zal vinden.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij overgaan tot het uitvoeren van dergelijke verzoeken. In het geval wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiervoor, dan behoudt u het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

In het geval van klachten over onjuiste bejegening, klachten over de behandeling of anderszins onjuiste situaties tijdens of rondom het behandelproces bij Praktijk Visscher kunt u contact opnemen met de praktijkeigenaar. Wanneer de klacht niet voldoende afgehandeld wordt of kan worden kunt u contact opnemen met Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie).

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacy beleid vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via mail: info@praktijkvisscher.nl

Scroll naar top